DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848 ) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej fitathletica.suchylas.pl

 • Data publikacji strony internetowej:2020-03-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. [1.1.1] Informacja nietekstowa
 2. [3.3.2] Etykiety lub instrukcje
 3. [4.1.2] Nazwa, przeznaczenie, wartość
 4. [4.1.2] formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 5. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Powodem powyższych wyłączeń (dotyczy punktu od 2 do 4) jest nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego ze względu na istniejącą konieczność modyfikowania dodatku do systemu zarządzania treścią po każdorazowej jego aktualizacji.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-12-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-02-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz  Raport oceny dostępności strony  fitathletica.suchylas.pl

Skróty klawiaturowe

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maksymilian Tutka.
 • E-mail: m[email protected] 
 • Telefon: 61-89-26-535

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. . W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie
 • Adres: Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 61 – 8926 – 538

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Hala Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las,

Budynek Hali Sportowej znajduje się w Suchym Lesie pomiędzy ulicami Szkolną, a Obornicką. Wejście główne do obiektu jest od strony ul. Obornickiej . W budynku na piętrze umiejscowiony jest Klub Fitness „FIT ATHLETICA”. Dostęp do Klubu jedynie klatką schodową z holu głównego.  Wejście główne – A,  posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Wejście nie posiada barier poziomych, a wejście jest z poziomu chodnika. Wejście nie posiadają drzwi automatycznych.

Punkt informacyjny, będący jednocześnie recepcją znajduje się na piętrze budynku, dostęp klatką schodową z holu głównego

Obiekt nie posiada windy.

Wszelkie pomieszczenia związane z korzystaniem z klubu fitness znajdują się na jednym poziomie – piętro. W klubie fitness nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Zarówno na holu głównym jak i w korytarzu znajdują się pomieszczenia sanitarne dla uczestników zajęć sportowych w hali (część C obiektu ). W częściach tych znajdują się również toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

W hali funkcjonuje system informacji głosowej dostępny w czasie zawodów sportowych.

W budynkach GOS nie ma środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Przed budynkiem od strony ulicy Obornickiej  i od ul. Szkolnej znajdują się obszerne parkingi. Na parkingu od ul. Obornickiej w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu do wejścia głównego wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób o szczególnych potrzebach (oznakowanie pionowe i poziome), a na parkingu od ul. Szkolnej 1 miejsce dla osób o szczególnych potrzebach (oznakowanie pionowe i poziome).

Do holu głównego znajdującego się na parterze, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie klubu „FIT ATHLETICA” obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt ze względów sanitarno – epidemiologicznych.

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.

Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

 Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.

W zawiadomieniu, podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Prezes Zarządu PFRON