Klub Fitness Fit Athletica

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie

ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las

tel. 61 81 25 028

www.gos.suchylas.pl

REGULAMIN KLUBU FITNESS FIT ATHLETICA

 • 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów klubu fitness Fit Athletica, zwanym dalej klubem fitness.

 • 2

Zakres usług klubu fitness

Klub fitness Fit Athletica świadczy usługi rekreacyjno-sportowe w zakresie: siłownia, zajęcia grupowe fitness

oraz inne usługi: sauna i solarium.

 • 3

Korzystanie z usług klubu fitness

 1. Korzystający z usług klubu fitness są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu na korzystanie z usług klubu fitness zgodnie z obowiązującym cennikiem i zawartym w nim rodzajem usług.
 1. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupione karnety i niewykorzystane usługi.
 1. Z siłowni i zajęć ruchowych mogą korzystać osoby w wieku 13-18 lat i pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług świadczonych przez klub fitness tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców, bądź prawnych opiekunów.
 1. Po zakończeniu korzystania z usług klubu fitness należy oddać w recepcji kluczyk od szafki. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł.
 1. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach grupowych). W klubie fitness obowiązuje bezwzględnie zmienne obuwie z czystą podeszwą – inne od tego, w którym przyszło się do klubu. Na siłowni oraz na zajęciach grupowych obowiązuje obuwie sportowe. Niedopuszczalne są klapki oraz obuwie inne od sportowego (np. baletki) – chyba że instruktor zaleci inaczej.
 1. W pomieszczeniach klubu fitness obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania i przynoszenia środków odurzających, dopingujących, narkotyków oraz alkoholu, jak również przychodzenia do klubu fitness pod wpływem tych środków.
 1. Za uszkodzenia mienia klubu fitness powstałe wskutek niewłaściwego wykorzystywania przedmiotów, sprzętów, urządzeń w którymkolwiek z pomieszczeń klubu fitness, korzystający ponosi odpowiedzialność materialną.
 2. Korzystający z klubu fitness zobowiązany jest do:
  • przestrzegania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
  • przechowywania swoich rzeczy w szafkach udostępnionych przez klub fitness,
  • odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce,
  • niewnoszenia na teren klubu fitness szklanych i otwartych naczyń z napojami,
 • spożywania posiłków i napojów zakupionych w klubie tylko przy stolikach znajdujących się na terenie fit baru,
 • powstrzymywania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu fitness innym osobom,
 • zapoznania się z zasadami korzystania z solarium i sauny przed rozpoczęciem ich użytkowania.
 1. Klub fitness może odmówić wstępu na teren klubu osobom, których zachowanie bądź ubiór może być uznany za nieodpowiedni i niestosowny.
 1. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak:

         klimatyzacji, sprzętu radiowo – telewizyjnego, sauny itp.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego opróżniania szafki po zakończeniu korzystania z Klubu w danym dniu. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy. Szafki są opróżniane przez Klub raz w miesiącu. Z czynności otwarcia szafki sporządzony zostanie protokół, wskazujący czas i miejsce otwarcia, spis pozostawionych przedmiotów, numer szafki oraz podpis osoby dokonującej otwarcia. Rzeczy pozostawione w szafkach są przechowywane przez Klub przez okres 10 dni umożliwiając ich odbiór Użytkownikowi. Rzeczy pozostawione w obiekcie Klubu i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. i następnie rozdysponowane przez Klub
 • 4

Członkostwo w klubie fitness

  1. Aby zostać członkiem klubu fitness należy wypełnić deklarację zgłoszeniową oraz uiścić opłatę za wybrany rodzaj karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 1. Członkostwo w klubie fitness jest ważne wraz z aktualnym abonamentem.
 1. Członek klubu fitness otrzymuję imienną kartę członkowską uprawniającą do korzystania z usług klubu fitness
 1. Kartą imienną może się posługiwać wyłącznie jej właściciel.
 1. W przypadku zgubienia karty członek klubu zobowiązany jest do jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie klubu fitness. Duplikat karty będzie wydany po uiszczeniu przez członka klubu opłaty 25 zł.
 1. Członek klubu fitness nie może odstępować swojej imiennej karty członkowskiej innej osobie.
 1. W przypadku stwierdzenia przekazania imiennej karty członkowskiej innej osobie, klub fitness może zatrzymać kartę, a posiadacz karty może być pozbawiony członkostwa w klubie fitness wraz z aktualnym abonamentem.
 1. W przypadku zakupu karnetu na okres 6 miesięcy lub dłuższy możliwe jest, na pisemny wniosek członka klubu, złożony przed końcem obowiązywania karnetu, zawieszenie korzystania z usług klubu fitness. Członek klubu określa we wniosku okres zawieszenia karnetu, o który przedłuża się ważność karnetu.
 1. Zawieszenie karnetu możliwe jest nie wcześniej niż po dwóch miesiącach obowiązywania karnetu. W przypadku karnetów półrocznych zawieszenie możliwe jest na czas nie krótszy niż 15 dni oraz nie dłuższy (łącznie wszystkie przerwy w okresie 6 miesięcy) niż 30 dni. W przypadku karnetów rocznych zawieszenie możliwe jest na czas nie krótszy niż 15 dni oraz nie dłuższy (łącznie wszystkie przerwy w okresie 12 miesięcy) niż 45 dni.
 • 5

Sprawy organizacyjne

 1. Klub fitness zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktorów.
 2. Klub fitness zastrzega sobie prawo do zamknięcia klubu lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych lub z innego powodu. Klub fitness poinformuje o wszystkich planowanych terminach zamknięcia umieszczając stosowną informację na tablicy informacyjnej w klubie fitness. Klub fitness zastrzega sobie prawo do zamknięcia klubu bez wcześniejszego poinformowania na tablicy informacyjnej w przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych
 3. Klub fitness powiadomi o zmianach terminu lub odwołaniu zajęć grupowych umieszczając informację na tablicy informacyjnej w klubie. Klub fitness zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku liczby mniejszej niż 3osoby na zajęciach.
 4. Klub fitness zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia klubu lub jego zamknięcia w okresach świątecznych i wakacyjnych.

 6

Odpowiedzialność klubu fitness

 1. Korzystający z klubu fitness korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, chyba że zostało to spowodowane przez klub fitness lub jego pracowników w sposób zawiniony. Klub fitness nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia korzystającego z klubu fitness wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Korzystający z klubu fitness zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do stanu swojego zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 1. Klub fitness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, szatniach i innych pomieszczeniach klubu, chyba że szkoda poniesiona przez korzystającego z klubu została spowodowana przez pracowników klubu na skutek niedbalstwa lub zaniechania ze strony klubu.
 2. Za utratę dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych klub fitness ponosi odpowiedzialność wyłącznie pod warunkiem ich uprzedniego zdeponowania w recepcji.
 • 7

Postanowienia końcowe

 Wszystkie rzeczy wydane przez klub fitness, a używane przez korzystających z klubu są własnością klubu.

 1. W przypadkach, w których będzie trzeba dokonać wyboru między bezpieczeństwem, a komfortem korzystających z klubu fitness, zawsze będzie wybierane w pierwszej kolejności bezpieczeństwo.
 2. W sprawach spornych rozstrzyga Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. Dopuszcza się indywidualne negocjowanie warunków regulaminu z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie.
 1. W zakresie  nieuregulowanym niniejszym  regulaminem  zastosowanie   mają   przepisy prawa i postępowania cywilnego.